Adatkezelési tájékoztató

1.     Adatkezelési tájékoztató

1.1 A Platonix Kft. (cím: Magyarország, 3525 Miskolc, Feszty Árpád utca 39., cégjegyzékszám:
05 09 013563, adószám: 13835204205, képviseletben eljár: Horváth Pál (an: Juhász Veronika) ügyvezető (vezető tisztségviselő)) a kötelem és a szerződés teljesítése érdekében az alábbi jogszabályi háttérhez illeszkedve kezeli a megrendelő által önkéntesen megadott adatokat.

·         Információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) a), 6. § (1) a) pontja

·         2016/679/EU rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bek. a),b), f) pontja alapján a Polgári Törvénykönyv 6:1 §, 6:58 §-ban foglaltak

·         2018. évi XXXVIII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek az Európai Unió adatvédelmi reformjával összefüggő módosításáról, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról

1.2   Személyes adatok kezelésére csak arra az időtartamra vonatkozóan kerül sor, mely időtartam alatt az adott tárolási cél teljesül (termékek online értékesítése a megrendelés menetének megfelelően a rendelés online felületünkön történő leadásától egészen a termék kiszállításáig és/vagy regisztráció céljából történő felhasználói fiók létrehozása), vagy amennyiben azt a ránk vonatkozó hatályos jogszabályok előírják. A tárolási cél megszűnése (termék regisztráció nélküli kiszállítása vagy előzetesen regisztrált felhasználói fiók esetén a felhasználói fiók törlése) vagy a törvényben előírt megőrzési idő lejárta esetén az érintett személyes adatokat rutinszerűen és a jogszabályi előírásoknak megfelelően töröljük vagy kezelésüket korlátozzuk, pl. korlátozott adatkezelés a kereskedelmi vagy adójogi adatmegőrzési kötelezettségek keretében. Az adatok anonim formában történő további felhasználásának jogát fenntartjuk.

 

2.       Az Adatkezelő neve, székhelye és tevékenysége

·         A yummyshop.hu domain alatt üzemelő webáruházat a Platonix Kft. (továbbiakban szolgáltató) üzemelteti.

·         A szolgáltató cégneve: Platonix Kft.

·         A szolgáltató székhelye: Magyarország, 3525 Miskolc, Feszty Árpád utca 39.

·         A szolgáltató cégjegyzékszáma: 05 09 013563

·         Cégbejegyzés kelte: 2006.11.15.

·         Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

·         A szolgáltató adószáma: 13835204205

·         A cég pénzforgalmi jelzőszáma:

·         A szolgáltató pénzforgalmi számlaszáma: 11734004-20538442-00000000

 

o   OTP Észak-keleti r., Miskolc (3530 Miskolc, Uitz Béla utca 6.; 01 10 041585)
A számla nyitási dátuma: 2015.11.16.
Bejegyzés kelte: 2015.11.23.
Hatályos: 2015.11.23. - ...
Közzétéve: 2015.11.24.

 

3.     Az adatkezelésben érintett felek

2.1 A szolgáltató

A yummyshop.hu domain alatt üzemelő webáruházat termékek online értékesítése céljából üzemeltető vállalkozás. (Továbbiakban: szolgáltató vagy adatkezelő)

·         A yummyshop.hu domain alatt üzemelő webáruházat a Platonix Kft. (továbbiakban szolgáltató) üzemelteti.

·         A szolgáltató cégneve: Platonix Kft.

·         A szolgáltató székhelye: Magyarország, 3525 Miskolc, Feszty Árpád utca 39.

·         A szolgáltató cégjegyzékszáma: 05 09 013563

·         Cégbejegyzés kelte: 2006.11.15.

·         Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

·         A szolgáltató adószáma: 13835204205

·         A cég pénzforgalmi jelzőszáma:

·         A szolgáltató pénzforgalmi számlaszáma: 11734004-20538442-00000000

OTP Észak-keleti r., Miskolc (3530 Miskolc, Uitz Béla utca 6.; 01 10 041585)
A számla nyitási dátuma: 2015.11.16.
Bejegyzés kelte: 2015.11.23.
Hatályos: 2015.11.23. - ...
Közzétéve: 2015.11.24.

2.2 A megrendelő

Az a természetes vagy jogi személy, aki a yummyshop.hu domain név alatt üzemeltetett webáruház szolgáltatásait igénybe veszi, azaz a webáruház internetes felületén keresztül árut és/vagy a webáruházon keresztül elérhető egyéb szolgáltatást rendel, vásárol vagy megrendelés céljából felhasználói fiókot hoz létre.

2.3 A szállító

A szolgáltató által szerződésben megbízott szállítmányozó futárszolgálat, ami a webáruházon keresztül kiszállítási igénnyel rendelt áru esetében a kiszállítást végzi.

Webáruházunkon történő megrendelésekre vonatkozó teljesítést szerződött futárszolgálaton keresztül, háztól – házig szolgáltatás keretében látjuk el. Szerződött csomagküldő szolgálatunk a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság.

·         A szállító cégneve: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

·         A szállító magyarországi székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

·         A szállító email cím: info@gls-hungary.com

·         A szállító cégjegyzékszáma: 13-09-111755

·         A szállító adószáma: 12369410-2-44

·         A szállító közösségi adószáma: HU12369410

 

4.        Fogalmi meghatározások, alapelvek és alapvető elvárások:

·         személyes adat": azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett") vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

·         „adatkezelés": a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

·         „adatkezelő": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

·         „az érintett hozzájárulása": az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

6. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a megrendelő által a yummyshop.hu domain alatt üzemelő webáruházon leadott online rendelés jogszabályoknak megfelelő és hiánytalan teljesítése.

 

7.     Adatkezelési tájékoztató hatálya

Jelen Adatkezelési tájékoztató hatálya a Platonix Kft. szolgáltatásaihoz kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki, ami így magában foglalja a megrendelő részéről a yummyshop.hu domain alatt üzemelő webáruház online felületén történő megrendelések leadása, azok kiszállítása és/vagy felhasználói fiók regisztráció során szükséges adatok rendelkezésünkre bocsájtását.

 

8.       Az adatok megismerésére jogosult személyek köre

A megrendelő által megadott adatokat kizárólag a 3. pontban megnevezett, adatkezelésben érintett felek kezelik.

 

9.       Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

9.1 A tájékoztatás kéréséhez való jog

A megrendelő a 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, kizárólag írásban kérhet tájékoztatást az adatkezelőtől, regisztrált felhasználói fiók esetében kizárólag írásban kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint az adatkezelés korlátozását.

A megrendelő írásbeli kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelő nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, a megrendelő adatkezeléssel összefüggő jogairól, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg a megrendelő által a yummyshop.hu domain alatt üzemelő webáruházon keresztül megadott személyes adatait. Az adatkezelő a hivatalos levelezési címére küldött írásbeli kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 1 hónapon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a beérkezett kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. Amennyiben a tájékoztatás kérése megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó, az adatkezelő az adatkérő részére fizetési kötelezettséget állapíthat meg, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

9.2 Hozzáféréshez való jog

A megrendelő jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.

A hozzáférés joga alapján a megrendelő jogosult arra, hogy a folyamatban lévő adatkezeléssel összefüggő személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:

  • adatkezelés célja
  • az érintett személyes adatok kategóriái
  • az adatkezelés időtartama
  • a megrendelő adatkezeléssel összefüggő jogai
  • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

A megrendelő kérésére az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát – amennyiben az nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait - rendelkezésére bocsátja. A megrendelő által kért további másolatokért az adatkezelő költségtérítést állapíthat meg. Amennyiben a megrendelő elektronikusan nyújtja be kérelmét, úgy az információkat széles körben használt elektronikus formában kapja meg, kivéve, ha azt másképp kéri.

9.3 Az adatok módosítása (helyesbítése) és törlése („elfeledtetés")

A megrendelő a 2. pontban megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti a magára vonatkozóan a regisztráció során pontatlanul megadott személyes adatainak módosítását (helyesbítését), illetve a hiányos személyes adatok kiegészítését. Amennyiben megrendelését felhasználói fiók nélkül adja le, úgy a megrendelés véglegesítését követően az adatok megváltoztatására már nincs lehetőség.

A megrendelő a 2. pontban megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti a regisztráció során megadott személyes adatainak törlését, ha azok kezelése jogellenes, ha az adatkezelés célja megszűnt, ha az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt, továbbá, ha azt bíróság vagy hatóság elrendelte. A megrendelőnek jogában áll felhasználói fiókját törölni, mely a szerveren tárolt, a megrendelő által korábban megadott személyes adatok törlését is magával vonja. Bármely olyan személyes adat, ami technikai okokból nem törlődik, jelen Adatkezelési tájékoztató 1. pontjában részletezett jogszabályi háttérnek megfelelő kezelésben részesül.

Az adatkezelő a személyes adatok helyesbítésről és a törlésről kiértesíti a megrendelőt, továbbá mindazokat az érintetteket, akiknek korábban a megrendelő által megadott adatokat adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a megrendelő jogos érdekét nem sérti. Az adatkezelő fenntartja a jogot a megrendelő által megadott személyes adatok megőrzésére, amennyiben azok feltétlenül szükségesek bármilyen jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

9.4. Az adatok zárolása (korlátozása)

A megrendelő a 2. pontban megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti személyes adatai zárolását és/vagy korlátozását, amennyiben:

  • vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg az adatkezelő ellenőrzi az adatok helyességét);
  • az adatkezelés jogellenes, de a megrendelő ellenzi az adatok törlését és kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • az adatkezelés célja megszűnt, de megrendelőnek szüksége van azokra személyes jogi igényei előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez.

A zárolás (korlátozás) addig tart, amíg a megrendelő által megjelölt indok azt szükségessé teszi. Ebben az esetben a személyes adatokat – a tárolás kivételével – csak a megrendelő hozzájárulásával; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez; vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében; vagy fontos közérdekből kezeljük. Az adatkezelő a megrendelő kérésére történt zárolás feloldásáról a megrendelőt előzetesen és írásban tájékoztatja.

9.5 Hozzájárulás visszavonásához való jog

Az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

9.6 Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson, szerződésen alapul vagy az adatkezelés automatizált módon történik. Az érintett jogosult arra, hogy – ha technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

10. Hírlevéllel kapcsolatos tudnivaló

Amennyiben weboldalunkon hírlevélre való feliratkozásra van lehetőség, az csak önkéntes adatszolgáltatás keretében történhet. Az ehhez szükséges - s a feliratkozó által megadott adatokat - a GDPR rendelet elveinek megfelelően bizalmasan kezeljük, azt harmadik félnek át nem adjuk, a leiratkozáshoz pedig biztosítjuk a gyors és könnyű hozzáférést.

 

11. Jogorvoslati lehetőségek és egyéb információk

Jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az adatkezelő döntésével nem ért egyet bírósághoz jogorvoslatért, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panasszal élhet:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely/Postacím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. / 1530 Budapest, Pf. 5.

Telefon: (+36-1) 391-1400

Telefax: (+36-1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az adatkezelő döntésével nem ért egyet – annak közlésétől számított 30 napon belül – a megrendelő az adatkezelővel szemben közvetlenül is fordulhat jogorvoslatért az adatkezelő székhelye szerinti vagy a lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerinti bírósághoz.

Amennyiben az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakon kívül további információra van szüksége, akkor a 2.. pontban megadott elérhetőségen keresztül kérhet tájékoztatást.